De kunst van het verbinden

Een rondleiding over ons werk- en denkterrein. Ontdek met welke disciplines BPD werkt.

Ontwikkelingsmanagement

Hoe en waar ontstaan de eerste ideeën voor nieuwe woon- en leefomgevingen? Vaak gebeurt dat niet op één plek, maar in de wisselwerking tussen meerdere publieke en/of private partijen. Of het nu gaat om een provincie, een gemeente, een woningcorporatie, een ontwikkelaar als BPD of andere partijen, altijd is er een zekere aanleiding. Die varieert van het faciliteren van groei, concrete behoefte aan specifieke woningen, noodzaak om een locatie te herstructureren of het versterken van de ruimtelijk economische structuur van een regio. Ontwikkelingsmanagement gaat bij BPD om kansen zien, inspireren, conceptueel denkvermogen en is uiteindelijk gericht op het realiseren van woonwensen.

Met onze jarenlange ervaring en regionale en lokale aanwezigheid kennen we alle vragen rondom goed en duurzaam functionerende gebieden. Vanuit die achtergrond gaat BPD het debat aan met alle stakeholders: met de gemeente en provincie voor vraagstukken rond huishoudensgroei en locaties, met omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden over de concrete toekomstige invulling van een gebied.

Gebiedsvisie

Ons denken begint doorgaans niet bij de benodigde woningen, maar start vanuit het toekomstperspectief van een stad, dorp of wijk. Waar ontwikkelt de stad zich naartoe en wat betekent dat voor nieuwe woon, -werk- en leefgebieden? Wat wordt het karakter en de identiteit van een nieuwe wijk? Hoe draagt de woonwijk bij aan het imago van de stad? Welke uitstraling en sfeer moet de woonwijk hebben?

We denken vanuit waardecreatie: we maken in samenspraak een gebiedsvisie en houden daaraan vast. De waarde van een gewilde en alom gewaardeerde leefomgeving neemt door de jaren heen in de regel alleen maar toe. En juist dat streeft BPD na. Nieuwe woonwijken worden ouder dan hun eerste bewoners. Ze moeten ook waardevol zijn voor wie nu nog niet is geboren. Een integrale gebiedsontwikkelaar heeft een verantwoordelijke taak, zeker in een tijd die om duurzaamheid vraagt.

Aan de wieg staan

Uiteindelijk heeft BPD maar één doel voor ogen. De totstandkoming van een waardevol en goed functionerend woon- en leefgebied. Daarbij zetten we in op stedenbouw en architectuur, op duurzaamheid voor milieu én leefomgeving, op een goede aansluiting op de bestaande omgeving, op bewonersparticipatie én op innovatie. Wij willen aan de wieg staan van woon- en leefomgevingen waarmee bewoners zich blijvend kunnen identificeren, of het nou draait om hun woning of om hun omgeving. Behalve die woongebieden ontwikkelt BPD ook overige voorzieningen in steden en dorpen, denk aan publieke functies en winkelvoorzieningen.

Specifiek voor deze plannen zijn ervaren en gespecialiseerde ontwikkelingsmanagers actief, waarbij elke (her-)ontwikkeling uniek is in omvang, aard, betrokkenheid, technische complexiteit, commerciële invulling en integraliteit.

Niet in alle gevallen wordt alleen voor de koopwoningenmarkt ontwikkeld: BPD bouwt een portefeuille van huurwoningen op. Hiermee wordt niet alleen beter inzicht verkregen in de (woon)wensen van deze groep maar blijft BPD ook op een andere wijze langjarig betrokken bij de door haar ontwikkelde woongebieden.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Research

Dé woningmarkt bestaat niet in Nederland. Ons land ontwikkelt zich uiteenlopend en in verschillende snelheden. Zo heeft elke regio, elke gemeente haar eigen dynamiek en uitdaging als het om de woningmarkt gaat. Hoe breng je die in kaart? Nergens in ons land bestaat een scherper en actueler beeld van kansen en woonwensen van burgers op wijk-, gemeente- en regionaal niveau dan bij de afdeling Research van BPD.

Onze marktanalyses zijn onafhankelijk; ze zijn gebaseerd op analyses van feitelijke data, die consumenten zelf direct (enquêtes) of indirect (databanken) aangeven. Ze geven een onderbouwd en objectief beeld van waar de lokale of regionale woningmarkt om vraagt. Daarbij zijn kwalitatieve eisen en wensen nog belangrijker dan kwantificeringen. Welke woonmilieus worden geprefereerd, in welke woningtypen wil men graag wonen?

De afdeling Research beschikt over een eigen ontwikkeld woonsegmentatiemodel op basis van de Mosaic-databank van de firma Whooz. In dit model zijn onder meer alle verhuisbewegingen in Nederland verwerkt, evenals de kadastergegevens van alle woontransacties en het totale woningaanbod via Funda en andere internetsites.

Vanzelfsprekend worden trends en nieuwe ontwikkelingen in de analyses betrokken. Research combineert relevante (big) data en ververst haar databases regelmatig. Het verfijnen van de definitieve producttypologieën vindt plaats door middel van gegevens, die online via e-business en market automation binnenkomen.

Ook BPD ziet dat de opgave steeds kwalitatiever wordt. Met nieuwe onderzoekstechnieken kijkt Research daarom preciezer naar het woongedrag van consumenten. Zo houden bewoners van appartementen een aantal weken via het internet een dagboekje bij over het feitelijk gebruik van de woning: welke ruimtes worden als prettig ervaren. Maar ze beoordelen ook zaken als de grootte en diepte van de ramen (‘als ik op de bank zit, wil ik naar buiten kunnen kijken’).

Publicaties

Landelijke en regionale doelgroepenstudies naar het woongedrag van bijvoorbeeld alleenstaanden en allochtonen geven een scherp beeld over differentiaties in de woonbehoeftes. Via publicaties delen we deze kennis met onze stakeholders, om samen de beste woonmilieus voor de toekomst te realiseren. Research kijkt ook naar alternatieve woonvormen. Sommige afgestudeerden met een eerste baan willen nog geen eigen huis, wel royale woonruimtes met een gemeenschappelijke keuken. En ook willen sommige senioren met andere echtparen onder één groot dak wonen.

De analyses van Research zijn daarnaast van groot belang voor de investeringsbeslissingen van BPD. Zijn plannen haalbaar? Onderscheidend? En vormen ze een duurzame aanvulling op de woningvoorraad van de gemeente die aan uitbreiding denkt? Het gaat in alle gevallen om de goede kwaliteit in relatie tot het prijskaartje van de woningen. Betaalbaarheid blijft een belangrijk criterium voor woonconsumenten. Nederland is een open land en onderzoek houdt niet op bij onze landsgrenzen. Nieuwe inzichten haalt BPD daarom ook uit internationaal onderzoek, vooral uit haar twee andere kernlanden Duitsland en Frankrijk. Daarmee heeft de afdeling Research veel kennis, en is ze lokaal geworteld met een internationaal netwerk.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Locatiemanagement

Voor bijna elk gebied dat we ontwikkelen geldt: we kunnen de mooiste plannen bedenken, maar er komt een cruciaal moment waarop ze werkelijkheid moeten worden. Dan komt Locatiemanagement in beeld, dat een hele gebiedsontwikkeling overziet en in staat is alle belangen goed te stroomlijnen.

De grond ligt er, de ideeën voor een nieuwe wijk en de bijbehorende afspraken zijn gemaakt. Honderden vragen wachten nu op antwoord, variërend van de identiteit van de locatie, het bouwrijpmaken, duurzaamheid, tijdelijke ontsluitingen, archeologische opgravingen, via planschadevergoedingen tot de kaveluitgifte. Het is maar een greep uit de vragen waarmee Locatiemanagement te maken krijgt. Locatiemanagers gaan daarom – in overleg met collega’s van Ontwikkelingsmanagement en Gebiedseconomie – op zoek naar stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieursbureaus die meehelpen die vragen te beantwoorden, rekening houdend met de relatie tussen stedenbouw, openbare ruimte en architectuur. Een tuindorp vraagt een andere aanpak dan een villapark of de transformatie van een bedrijventerrein.

Samen met de ontwikkelingsmanager en de gemeente werkt de locatiemanager aan het planologisch traject. Zonodig vanaf de eerste verkenningen naar verkeersbewegingen en natuurwaarden, via het bepalen van hindercirkels, bebouwings- en parkeernormen en planschade-analyses tot en met het opstellen van plannen en (exploitatie-)overeenkomsten.

Alles wat het uiterlijk, de aantrekkelijkheid en het optimaal functioneren van een gebied bepaalt, krijgt binnen verschillende kaders een plaats. We denken zéér bewust na over wat de woonconsument, al of niet bewust, waarneemt als hij of zij door een buurt wandelt: verkeerswegen en trottoirs, fietspaden en lantaarnpalen, een goede buitenruimte passend bij de doelgroep. En ook wat je niet ziet krijgt aandacht: de riolering, gas-, water-, elektriciteits- en telefoonleidingen.

Zo geeft Locatiemanagement een gebied letterlijk vorm. Dat is een kwestie van de lange adem, want een wijk is nooit in één keer af. De eerste bewoners vragen om andere aandacht dan degenen die zich er later vestigen. Met een gebiedsvisie doen we recht aan die dynamiek. Die visie geeft duidelijk richting, terwijl flexibiliteit en slagkracht behouden blijven. Zo kan Locatiemanagement altijd inspelen op veranderde (markt)omstandigheden. Goed omgevingsmanagement is daarbij cruciaal. Het zorgt ervoor dat de gemeenteraad, omwonenden en bewoners permanent betrokken zijn en blijven bij de plannen, ook als ze gaandeweg veranderen.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Gebiedseconomie

Gebiedsontwikkelingen doet BPD vaak in samenwerking met gemeenten, zij zijn bijna altijd de afnemer van het openbaar gebied. Het is dus van groot belang om een goede verstandhouding met elkaar te hebben, gefundeerd op heldere afspraken. In overleg bepalen de partners wie voor de opzet, aansturing en bewaking van de grondexploitatie zorgt, en op welke wijze en hoe vaak de rapportering aan de partners plaatsvindt. Bij BPD worden deze werkzaamheden gedaan door gebiedseconomen. De gebiedseconomen toetsen in de initiatieffase de programmatische en ruimtelijke uitgangspunten op hun financiële haalbaarheid. Ook maken zij van de afspraken met partijen die gronden inbrengen een financieel-juridisch en planningstechnische vertaling, en nemen deze op in de grondexploitatieberekening. Zeker bij langlopende grondexploitaties betekent ontwikkelen risico dragen. Het signaleren en kwantificeren van risico’s, voor en tijdens de gebiedsontwikkeling, maakt onderdeel uit van de nauwe samenwerking die zij met de locatiemanager hebben.

Als BPD een gebied gaat ontwikkelen, blijft de gebiedseconoom gedurende de hele uitvoeringsperiode betrokken. De grondexploitatieberekening maakt deel uit van het contract voor de gebiedsontwikkeling. Die berekening actualiseert Gebiedseconomie minimaal eens per jaar om BPD en onze partners een goed inzicht te verschaffen in de voortgang en de verwachtingen voor het financiële resultaat. Het vormt zo het actuele toetsings- en besluitkader.

Kwaliteitsniveau

De (check op de) kostenkant wordt mede gevoed door de database met gegevens uit de vele exploitaties die lopen, waardoor een realistisch beeld van de civieltechnische kosten ontstaat.

Van groot belang is de tijdige afstemming met de gemeente over het beoogde kwaliteitsniveau van de openbare ruimtes en de toe te passen materialen. Inrichting en kwaliteit moeten passen binnen de omgeving, maar ook binnen de duurzaamheidsambities.

De opbrengstenkant wordt voor een belangrijk deel bepaald door de vraag vanuit de markt waaruit het programma en de planning ontstaan. Voor een juiste residuele berekening van de grondprijs komen onze afdelingen Bouwzaken en Verkoopmanagement in beeld.

Langlopende gebiedsontwikkelingen verlangen flexibiliteit. Omstandigheden veranderen gegarandeerd en dit verwerkt Gebiedseconomie in de berekening. Hier ligt een belangrijke taak van onze gebiedseconomen: het signaleren van de impact die veranderingen hebben op de looptijd, de programmering, de financiële afspraken en verwachtingen. Dit vormt belangrijke input voor de besluitvorming door de partners in een gebiedsexploitatie.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Milieu en duurzaamheid

In de visie van BPD gaat duurzaamheid een flinke stap verder dan het uitdrukken van de energieprestatie van een woning in een EPC, BREEAM- of GPR-score of in termen van notaloos en nul-op-de-meter. Voor ons staat duurzaamheid voor het ontwikkelen van gebieden waarin mensen willen wonen, werken en recreëren. Nu en op termijn en op een manier die goed is voor de mensen én het milieu. Met een duurzame, levende omgeving als resultaat. En met altijd oog voor de wensen, behoeften en belangen van consumenten en eindgebruikers.

BPD heeft in zeven decennia grote kennis opgebouwd en ervaring opgedaan als het gaat om het duurzaam ontwikkelen van woningen en gebieden. Onze expertise is voortdurend verbreed én verdiept. De primaire focus op met name milieuvraagstukken is verbreed naar en verbonden met wensen over stedenbouw, ruimtelijke kwaliteit, woonmilieus en programmering. Bij duurzaamheid gaat het aldus niet alleen om groene maar ook om sociale aspecten van vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit instrumenten die wij hebben ontwikkeld en in onze projecten gebruiken, waaronder de Green Score Card én de Social Score Card.

People, planet, profit

Van een duurzame ontwikkeling is naar de overtuiging van BPD sprake wanneer de Triple P-benadering – people, planet, profit – wordt verbonden met het begrip ruimtelijke kwaliteit. We richten ons op thema’s die aansluiten bij de kenmerken van het gebied en de omgeving (belevingswaarde), maar daarnaast de gebruikskwaliteit en toekomstwaarde van woningen vergroten. Wij vinden het belangrijk dat een relatie wordt gelegd tussen duurzaamheid en de ontwikkeling op gebouw- én gebiedsniveau. BPD vindt het ook relevant dat de financieel-economische aspecten vanaf het begin worden meegenomen. Dat is de MRE-benadering, waarbij we voortdurend op zoek zijn naar een balans tussen milieu, ruimte en economie. Daarbij worden door ons geen middelen voorgeschreven, maar vooral doelen gesteld. Met als uitgangspunt dat een plan zowel technisch als financieel haalbaar moet zijn voor alle partijen, zónder dat de kosten ervan op toekomstige gebruikers worden afgewenteld.

Duurzaam ontwikkelen betekent dat we vandaag keuzes maken die keuzes van toekomstige generaties niet in de weg zitten.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Gebiedsmarketing

Wie zijn de toekomstige bewoners? Wat zijn hun woonwensen? En hoe kunnen wij die – gegeven de kwaliteit van de plek – het beste vertalen naar een nieuwe leefomgeving? Gebiedsmarketing houdt zich in essentie bezig met de ontwikkeling van gebieds- en woonconcepten met de toekomstige bewoners en gebruikers als uitgangspunt. Niet iedereen wil op elke plek wonen en niet iedere plek is geschikt voor elke bewoner. De gebiedsmarketeers van BPD brengen in samenwerking met de ontwikkelingsmanager de plek en onze klanten bij elkaar in een gebiedsconcept.

Ook marktonderzoekers en gebiedsmarketeers werken nauw met elkaar samen. Waar Research de markttechnische kansen van een gebied cijfermatig in kaart brengt en daarmee de potentiële vraag bepaalt, richt Gebiedsmarketing zich juist op het inventariseren en zichtbaar maken van de behoefte áchter deze vraag.

De trek van steeds meer mensen naar stedelijke regio’s is bekend. Voor Gebiedsmarketing is dat een duidelijk vertrekpunt, maar onvoldoende om tot de positionering van een nieuw woongebied te komen. Wij willen weten waarom mensen naar de stad trekken, en belangrijker nog waar ze in een nieuwe buurt of wijk dan naar op zoek zijn. Gaat het om de bruisende dynamiek die de stad te bieden heeft? Wil men graag dicht bij voorzieningen, zoals een supermarkt, huisarts en openbaar vervoer wonen?

Behoefte bepalen

Mensen kunnen dat op voorhand niet altijd bedenken; Gebiedsmarketing helpt hen hun behoefte te vertalen en geeft dus betekenis aan hun vraag. Soms moet je ook de stoute schoenen aantrekken en een gebiedsconcept lanceren, waarvan je denkt dat er behoefte aan kan bestaan. Gebiedsmarketing is in de regel al in een vroegtijdig stadium aangesloten bij de (her)ontwikkeling van gebieden. Zo ontstaan gebiedsconcepten die de basis vormen voor onze woonmilieus.

Het benoemen en uitdragen van het karakter en de kenmerken – de identiteit – van een gebied kan in onze ogen niet vroeg genoeg beginnen. Al was het maar omdat mensen tijd moeten hebben kennis te maken met wat er komen gaat. Ze willen ook weten of de wijk of buurt bij hen past. Voor Gebiedsmarketing is het belangrijk vast te stellen wat er gedaan kan worden om het project nog beter te maken. Daarom communiceren we actief over het gebied en zorgen we er voor dat een wijk of buurt al als ‘thuis’ voelt, nog voordat er huizen staan. We organiseren activiteiten die een gebied op de kaart zetten, we houden informatiebijeenkomsten voor belangstellenden en we gebruiken de kracht van social media om toekomstige bewoners met elkaar kennis te laten maken.

Begrippen

Zo zijn er in de afgelopen jaren vele buurten en wijken verschenen die onder meer door inzet van Gebiedsmarketing een plek op de woningmarkt wisten te veroveren. Ze hebben iets bijzonders, iets eigens en herkenbaars door hun ligging, bouwstijl of opzet. Elk jaar voegen we op die manier nieuwe gebieden en woonwijken toe. Met altijd maar één doel voor ogen: Creating living environments, woningen en wijken ontwikkelen waar mensen graag willen wonen, zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Juridisch/fiscale zaken en control

Gebiedsontwikkeling betekent het langjarig aangaan van verplichtingen. Het maken van afspraken daarover vindt in verschillende stadia plaats, soms parallel, soms na elkaar. Eén van de disciplines die betrokken wordt bij het vastleggen van die afspraken is de juridisch/fiscale. Als gebiedsontwikkelaar vindt BPD het van groot belang om tot goede, duurzame afspraken te komen met alle in het proces betrokken partijen. Gedrevenheid, discipline, actuele vakkennis en begrip van wederzijdse belangen staan voorop.

Het bijhouden van acties als het doen van een betaling, het opleveren van een woning of het openbaar gebied, wordt ondersteund door de afdeling Proces Control. Zij is het geweten van de ontwikkelings- en locatiemanager, organiseert tijdige besluitvorming en attendeert op doorlooptijden. Daarnaast maakt Proces Control de voortgangsrapportages.

Verantwoordelijkheden verdeeld

Onze juristen en fiscalisten buigen zich over de contracten die we in de jarenlange ontstaansgeschiedenis van een woonwijk met onze partners afsluiten. Afspraken met gemeenten, woningcorporaties of beleggers, met collega-ontwikkelaars die in hetzelfde plangebied als samenwerkingspartner optreden, met architecten, aannemers, ingenieursbureaus en uiteindelijk met de kopers van de woningen. Met hen sluiten we een gesplitste koop- en aanneemovereenkomst: de woning kopen ze van de bouwer, de grond van BPD. Hiermee hebben we de verantwoordelijkheden verdeeld op een manier die recht doet aan wie waar goed in is. Wij ontwikkelen de wijk en de woning, de aannemer zorgt voor de bouw ervan.

We kunnen bogen op juridische en fiscale kennis van de vastgoedmarkt die we met onze jarenlange ervaring hebben opgebouwd en ontwikkeld. Het vroegtijdig doordenken van het verwervings-, ontwikkelings- en realisatietraject voorkomt dat onnodig belasting wordt betaald. Het kan nogal een verschil opleveren of grond wordt gekocht in de overdrachtsbelastingsfeer of in de btw-sfeer, maar ook de btw-druk op bijvoorbeeld binnenplanse groenvoorzieningen kent zijn eigenaardigheden. Tegelijkertijd beseffen we elke keer weer dat het opstellen van een contract voor ons een middel is en geen doel op zich. Onze juristen maken het verschil met hun positieve grondhouding. Zij richten zich bij het opstellen van contracten op een groter gezamenlijk doel dan aan het perspectief dat elke partij ooit onze tegenpartij zou kunnen worden. Met onze partners bouwen wij immers aan een woonwijk die in de behoeften van een gemeenschap voorziet.

In de wereld van gebiedsontwikkeling is werken voor alles samenwerken. Ook daarom hecht BPD aan duurzame relaties, evenwichtige risicoverdeling en solide juridische fundamenten waarop de inspanningen van de partners in een gebiedsontwikkeling kunnen gedijen.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Kunst & cultuur

De afdeling Kunst & Cultuur geeft invulling aan de bijdrage die BPD al heel lang levert aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen. In het jaar dat ons bedrijf werd opgericht schonk de toenmalige directie al een beeld van Jan Wolkers aan de stad Groningen. Het besef dat kunst en cultuur belangrijk zijn bij gebiedsontwikkeling, is ingebed in de organisatie.

In het huidige tijdsgewricht waar de openbare ruimte steeds meer functioneert als ontmoetingsplaats tussen verschillende groepen, waar de grens tussen privé en publiek verandert, en waar ruimte wordt gegeven aan initiatieven van burgers, spelen kunst en cultuur een belangrijke rol in het betekenis geven aan deze ruimte. Dit past in een tijd waarin kunst in toenemende mate een verbinding aangaat met het maatschappelijke domein.

Cultuur en openbare ruimte

BPD stimuleert op verschillende manieren kunst en cultuur in de openbare ruimte. Zo maken wij al bijna 30 jaar Bouwfonds Cultuurfonds mogelijk. Dit landelijke fonds met een onafhankelijk bestuur richt zich op kunst en cultuur bij projecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Dankzij het fonds zijn vele (culturele) instellingen ondersteund in hun ambities voor de toekomst, variërend van het Stedelijk Museum in Amsterdam tot het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

Daarnaast draagt het cultuurfonds jaarlijks bij aan de realisatie van diverse kunstwerken in de openbare ruimte, van landart-kunst in de Noordoostpolder tot de Luchtsingel in Rotterdam. Verder steunt het fonds publicaties en tentoonstellingen op gebied van gebiedsontwikkeling, architectuur en openbare ruimte en speelt zij een rol in herbestemming en instandhouding van monumenten. Bouwfonds Cultuurfonds heeft inmiddels ruim 1.200 kunst- en cultuurprojecten ondersteund, die bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de leefomgeving.

Het cultuurfonds wil ook het debat stimuleren over het belang van kunst en cultuur bij gebiedsontwikkeling. Dit heeft onder meer geleid tot uitgave van Tijdschrift Boekman met als thema ‘Cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling’ in samenwerking met de Boekmanstichting, centrum voor kunst, cultuur en beleid. Mede door deze uitgave is cultuur op de agenda komen te staan van de Nationale Omgevingsvisie.

Kunstcollectie

Naast Bouwfonds Cultuurfonds draagt BPD ook zorg voor de Bouwfonds Kunstcollectie (1976). De Bouwfonds Kunstcollectie maakt integraal onderdeel uit van een visie op de bijdrage van kunst en cultuur aan de leefomgeving. Dit wordt met de collectie binnen het bedrijf gerealiseerd. De afdeling Kunst & Cultuur, die verantwoordelijk is voor het beheer van de collectie, draagt dit gedachtegoed ook uit door haar expertise in te zetten voor gebiedsontwikkeling van BPD. Dit varieert van realisatie van kunst in de openbare ruimte in samenwerking met BPD en stakeholders tot het ontwikkelen van een tijdelijk programma voor een plek. De collectie is ook de basis van BPD Lab, waarbij kunst en cultuur worden ingezet bij het analyseren en identificeren van vraagstukken die binnen de organisatie een rol spelen, zowel aan de voorkant van het ontwikkelproces als aan de kant van de realisatie van een leefomgeving. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht staan hierbij centraal.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Projectmanagement

Projectmanagement is de evenknie van Locatiemanagement. Waar de locatiemanager de grote lijnen uitzet en aan de basis staat van het bestemmingsplan, gaat het Projectmanagement nog een stap verder. Het geeft werkelijk vorm aan de woonomgeving en selecteert de bouwpartner die voor onze klanten de juiste woningen realiseert. In het denken van Projectmanagement staan altijd de toekomstige bewoners, de huurders en de kopers centraal.

De projectmanagers leggen ook de randvoorwaarden vast voor de nieuwe woningen. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op verkaveling, type woning, uitstraling, architectuur, uitrustingsniveau en functionaliteit. Op basis hiervan verzorgt Projectmanagement het gehele traject van de omgevingsvergunning.

In de volgende stap stemt Projectmanagement met de collega’s van Gebiedseconomie af hoe de woonomgeving definitief wordt ingericht en hoe dit naadloos aansluit op de kavels waarop de woningen staan. Via de bouwpartner bewaakt hij ten slotte de uitvoering van de werkzaamheden.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Bouwzaken

Ons land telt zo’n twintig mensen die zich ‘officieel geregistreerd bouwkostenadviseur’ mogen noemen. Zij zijn aangesloten bij de stichting Register Kostenmanager Nederland. Eén van die twintig werkt bij BPD op de afdeling Bouwzaken. Hij en zijn collega’s zijn het financiële geweten bij het opstellen van kostenramingen van de eindproducten, de woningen. De afdeling Bouwzaken heeft de grootste databank van cijfers, feiten en prijzen van de Nederlandse woningbouw. Het begrip ‘marktconforme prijzen’ staat hoog in het vaandel. Alle ingekomen offertes en begrotingen vanuit de markt worden door Bouwzaken geanalyseerd en verwerkt in onze databank.

Kennis van de bouwwereld

De bouwwereld in Nederland is de afgelopen jaren flink veranderd. De afdeling Bouwzaken bewaakt het realiteitsgehalte van offertes om te voorkomen dat bouwprocessen verstoord worden, bijvoorbeeld als gevolg van ogenschijnlijk aantrekkelijke, maar in werkelijkheid zeer riskante offertes. Bij Bouwzaken kennen ze de bouwwereld goed. BPD kiest zijn aannemers in de verschillende regio’s afhankelijk van de opgave, de kennis, de expertise van de aannemer en andere argumenten. Het kunnen grote partijen zijn, maar evengoed kleine bouwers die lokaal goed bekend zijn.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Verkoop

De reis van onze klanten op weg naar hun nieuwe woning en leefomgeving begint vaak met een droom: een grotere woning met meer leefruimte of juist een kleinere woning die minder onderhoud vergt. Die reis voert vervolgens langs de meest uiteenlopende vragen en twijfels. Dan is de afdeling Verkoop, één van de toegevoegde waardes van een integrale gebiedsontwikkelaar, hét loket waar de klant altijd kan aankloppen.

De afdeling Verkoop vertegenwoordigt de klant tijdens de ontwikkeling van het nieuwbouwproject. We hebben contact met vele actieve en latente woningzoekenden. We streven er naar die geïnteresseerden zo volledig, helder en actueel mogelijk te informeren over hun mogelijke nieuwe leefomgeving. Andersom willen we graag weten waar die nieuwe leefomgeving aan moet voldoen. Waarom overwegen mensen er echt te gaan wonen? We nodigen belangstellenden uit om online of tijdens bijeenkomsten met ons mee te denken. We analyseren het online gedrag van onze belangstellenden: bekijken ze de website? En daarbinnen, welke items? Lezen ze de nieuwsbrieven van BPD? Dat geeft ons veel informatie over wie oprechte belangstelling heeft in onze woningen, naar welke woningen de voorkeur uitgaat en waar mensen mogelijk vragen of zorgen over hebben. We blijven in contact en beantwoorden vragen. Hiermee hebben we een uiterst actueel beeld van de koperswensen en daardoor kunnen we de match – tussen onze woon- en leefomgevingen en hun toekomstige bewoners – nog beter maken.

De ontwikkelingen gaan snel. Projectinformatie is vaak digitaal voorhanden en gaat tot en met virtuele rondleidingen door het gebied of de woning via onze 140 gebieds- en projectwebsites en via bpd.nl. Ook de verwerking van documenten en stukken kent dezelfde ontwikkeling. Dat betekent dat kopers hun nieuwbouwwoning bij BPD ook volledig online kunnen kopen.

Ultieme bewijslast

BPD wil maar één ding en dat is de juiste woningen en omgevingen realiseren voor geïnteresseerde woonconsumenten. De ultieme bewijslast is als een koper zijn koopcontract tekent: dan heeft hij net zo veel geloof in zijn nieuwe leefomgeving als wij. Waar onze reis als gebiedsontwikkelaar eindigt – de oplevering van onze woningen – begint het vaak echt voor onze klanten: pas dan gaan zij werkelijk wonen in hun nieuwe woning.

Wie gebieden ontwikkelt, vormt ook gemeenschappen. Daarom houdt BPD de eerste bijeenkomsten met klanten vaak op bouwterreinen. We introduceren toekomstige bewoners bij hun nieuwe buren en we starten Facebookpagina’s van onze nieuwe wijken. En wat als het woonproject eenmaal is opgeleverd? Zelfs dan keren we er regelmatig terug. Wat ooit met een marktanalyse begon, eindigt met een klanttevredenheidsonderzoek, waarvan we de resultaten kunnen meenemen naar volgende projecten.

Bekijk hier een overzicht van alle disciplines binnen BPD.

Kijk ook op